Học làm ảo thuật của David Copperfield.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

David Copperfield Teaches a Magic Trick On-Camera

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.