Thành kính tưởng nhớ đến Anh Hùng Chư Vị Vị Quốc Vong Thân

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lòng thanh, tâm sạch; hướng đến Tiền Hiền Khai Quốc gìn bờ cõi. Thắp nén hương trầm tạ Ân sâu.

Xin Đối:

Tạc dạ, khắc ghi; Anh Hùng Dân Tộc xả thân vị Quốc vong. Dâng lên lòng biết Ân trọng hậu

Advertisements

Đã đóng bình luận.