Những điều cơ bản cần biết về cắm trại

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Camping Basics

Camping offers the serenity of escape — and, if it’s combined with the exercise of a hiking trip, it benefits both body and mind. The simplicity of camping combined with the beauty of nature can help us readjust and unwind from our hectic lifestyles.

Cắm trại thường mang lại cảm giác thư giãn hòa mình vào thiên nhiên – và nếu nó được kết hợp với việc thực hiện một chuyến đi bộ đường dài, nó sẽ mang lại lợi ích cho cả thể xác và tinh thần. Sự giản dị của việc cắm trại kết hợp với vẻ đẹp của thiên nhiên có thể giúp chúng ta điều chỉnh lại và tách khỏi lối sống bận rộn của chúng ta.
1342012134910438
Whether you’re in the woods, in the desert, combing the beaches, or climbing mountain trails, you’ll want to keep a few survival techniques in mind to guarantee a memorable trip.

Cho dù bạn đang ở trong rừng, trong sa mạc, trên bãi biển, hoặc leo đường mòn trên núi, bạn sẽ muốn trang bị cho bản thân một số kỹ thuật sống sót để đảm bảo có một chuyến đi đáng nhớ.

Before You Leave

Trước khi khởi hành

Know the camping environment. Different terrain carries different challenges — for example, pitching a tent on sand is very different from setting up camp on land, and if you don’t have the right equipment, you could find yourself sleeping under the stars on a windswept beach!

Nắm rõ môi trường cắm trại. Các địa hình khác nhau có những thách thức khác nhau – ví dụ như dựng lều trên cát rất khác với dựng trại trên đất, và nếu bạn không có đúng thiết bị, bạn có thể phải ngủ giữa trời trên một bãi biển lộng gió!

You’ll also want to be prepared for any possible hazards — everything from poison ivy to potentially dangerous wildlife. As you plan your trip, contact park rangers or an outdoors expert at your local sporting goods store, go online to research where you’ll be going, or browse the shelves at the library or local bookstore.

Bạn cũng sẽ muốn được chuẩn bị cho bất kỳ nguy cơ có thể có nào – tất cả mọi thứ từ cây thường xuân độc cho đến động vật hoang dã có khả năng gây nguy hiểm. Khi bạn lên kế hoạch cho chuyến đi, hãy liên hệ với kiểm lâm công viên hoặc một chuyên gia về thiên nhiên tại các cửa hàng hàng bán đồ thể thao ở nơi bạn sống, lên mạng nghiên cứu nơi bạn sẽ đi, hoặc tham khảo sách tại các hiệu sách hay thư viện địa phương.

A day or so before you leave, check local weather forecasts or contact ranger stations so you don’t end up in the path of a hurricane, flooding, or other natural disaster. Knowing your surroundings will help you find out how you can prepare or whether you want to avoid the area altogether.

Một ngày trước khi bạn lên đường, hãy kiểm tra dự báo thời tiết địa phương hoặc liên lạc với trạm kiểm lâm để bạn không bị mắc kẹt trong một cơn bão, lũ lụt, hoặc một vụ thiên tai nào khác. Hiểu biết môi trường xung quanh mình sẽ giúp bạn tìm hiểu cách bạn có thể chuẩn bị hoặc tránh hoàn toàn những khu vực nào đó.

If you’ll be hiking to your campsite, practice walking with your fully packed backpack to get an idea of how the pack fits and whether the load is well distributed. This helps prevent blisters and strain. It’s also a good idea to practice walking in the boots you’ll be wearing.

Nếu bạn sẽ đi bộ đường dài đến điểm cắm trại của mình, hãy luyện tập đi bộ với ba lô đầy đủ hành lý của bạn để có được một ý tưởng về cách mang theo hành lý phù hợp như thế nào và hành lý nên được phân phối ra sao. Điều này giúp ngăn ngừa phồng giộp và căng cơ. Cũng là một ý tưởng tốt để thực hành đi bộ trong đôi giày mà bạn sẽ mang.

And remember that saying “take only pictures, leave only footprints”? If you’re hiking in remote areas with no waste disposal facilities, you’ll need to carry out your garbage and other unused items. Make this easier by packing as lightly as you can.

Và hẳn là bạn nhớ tôn chỉ “chỉ mang về những tấm ảnh & chỉ để lại những dấu chân”? Nếu bạn đang đi bộ đường dài ở một vùng xa xôi hẻo lánh không có các tiện ích xử lý chất thải, bạn sẽ cần phải thu dọn rác và các vật dụng không sử dụng khác của bạn. Thực hiện điều này dễ dàng hơn bằng cách mang theo càng ít hành lý càng tốt.

Your Gear

Thiết bị cắm trại

Here are tips on two camping necessities:

Dưới đây là lời khuyên về hai điều thiết yếu khi cắm trại:

1. Find a water-resistant, easy-to-assemble tent. Before you leave, practice putting up your tent in your backyard or living room to make sure it works properly. (But be careful not to leave any important pieces behind when you finish!)

1. Tìm một cái lều chống thấm nước và dễ lắp ráp. Trước khi lên đường, thực hành căng lều của bạn trong sân sau hoặc phòng khách để đảm bảo nó hoạt động đúng. (Nhưng hãy cẩn thận đừng để sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào ở nhà sau khi bạn hoàn thành!)

2. Find the right sleeping bag. You’ll want to choose the right one for your conditions. Temperatures can drop quickly when you’re camping at higher elevations, so if you’re headed to higher ground, buy or rent sleeping bags designed to keep you warm in low temperatures. Goose down or synthetic (manmade) materials can keep you toasty in temperatures as low as -15°F (-26°C).

2. Tìm một cái túi ngủ thích hợp. Bạn sẽ muốn chọn một cái túi ngủ phù hợp với điều kiện cắm trại của bạn. Nhiệt độ có thể giảm một cách nhanh chóng khi bạn đang cắm trại ở độ cao cao hơn, vì vậy nếu bạn đang đi đến một vùng đất cao hơn, hãy mua hoặc thuê túi ngủ được thiết kế để giữ cho bạn ấm áp ở nhiệt độ thấp. Vật liệu từ lông ngỗng hoặc tổng hợp (nhân tạo) có thể giữ cho bạn ấm áp trong nhiệt độ thấp như -15°F (- 26°C).

Your First-Aid Kit

Bộ dụng cụ sơ cứu của bạn

You’ll want to be sure you pack these essentials for your trip:

Bạn sẽ muốn chắc chắn đóng gói đầy đủ các vật dụng thiết yếu này cho chuyến đi của bạn:

· Medications. If you take medication, such as asthma or allergy medicines, pack enough to last for the trip. If you take a daily medication, take along a couple of extra days’ supply, just in case.

· Thuốc. Nếu bạn sử dụng, chẳng hạn như thuốc hen suyễn hoặc dị ứng, mang theo đủ để dùng trong suốt chuyến đi. Nếu bạn có một loại thuốc uống hàng ngày, hãy mang theo dư liều một vài ngày, để đề phòng.

· Insect repellent and sunscreen. For summertime excursions, use sunscreen and an insect repellent that contains 10%-30% DEET. Although you can buy products that combine sunscreen with an insect repellent, these generally aren’t a good idea because sunscreen should be applied more frequently than an insect repellent. Apply the sunscreen first.

· Thuốc chống côn trùng và kem chống nắng. Cho chuyến du ngoạn mùa hè, sử dụng kem chống nắng và thuốc chống côn trùng có chứa 10% -30% DEET. Mặc dù bạn có thể mua các sản phẩm kết hợp kem chống nắng với thuốc chống côn trùng, nhưng đó không phải là một ý tưởng tốt vì kem chống nắng nên được bôi thường xuyên hơn thuốc chống côn trùng. Bôi kem chống nắng đầu tiên.

· A first-aid kit that includes:
o sterile gauze
o antiseptic wipes
o calamine lotion (for stings and rashes)
o adhesive strips or bandages
o butterfly closures (for wounds that require stitches)
o adhesive tape
o electrolyte tablets (these replace lost minerals but should be used with caution)
o tweezers
o disposable gloves
o snake-bite kit
o alcohol pads
o basic first-aid instructions

· Một bộ dụng cụ sơ cứu bao gồm:
o gạc thấm vô trùng
o khăn lau sát trùng
o thuốc xức Calamine (cho các vết đốt và phát ban)
o băng dính cá nhân hoặc băng vết thương
o miếng dán vết cắt hình cánh bướm (đối với những vết thương cần khâu)
o băng dính
o thuốc điện giải (các thuốc này thay thế khoáng chất bị mất nhưng nên được sử dụng thận trọng)
o cái nhíp
o găng tay dùng một lần
o túi chữa rắn cắn
o miếng gạc tẩm cồn
o hướng dẫn sơ cứu

In Case of Emergency

Trong trường hợp khẩn cấp

You’ve got your phone with you, so how bad could it be? Actually, relying on a cell phone for emergency backup can be downright scary — as many hikers have discovered the hard way. Not all wilderness areas have cell phone coverage.

Bạn có mang theo điện thoại thì làm sao tình huống có thể tồi tệ được? Trên thực tế, phụ thuộc vào một chiếc điện thoại di động để dự phòng trong trường hợp khẩn cấp có thể là hết sức đáng sợ – điều mà nhiều người đi bộ đường dài đã phải trả giá đắt để phát hiện ra. Không phải tất cả các vùng hoang dã đều có sóng điện thoại di động.

So don’t think of your phone as your only safety device. Take along an emergency kit that includes:

Do đó đừng xem điện thoại là thiết bị an toàn duy nhất của bạn. Mang theo một bộ dụng cụ khẩn cấp bao gồm:

· a flashlight (with extra batteries)
· a compass
· a GPS device
· bottled water (in addition to your regular supply)
· waterproof matches
· high-carbohydrate snacks (such as energy bars)
· a whistle (this can be heard at greater distances than a traditional call for help)
· a thermal reflective blanket (these “space blankets” are light and easy to carry and offer emergency protection against wind and cold)
· a pocketknife

· một đèn pin (với pin dự phòng)
· một la bàn
· một thiết bị GPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu)
· nước đóng chai (ngoài nguồn nước thường xuyên của bạn)
· diêm quẹt chống thấm
· đồ ăn vặt giàu năng lượng (như các thỏi kẹo nhiều năng lượng)
· một cái còi (có thể được nghe thấy trong một khoảng cách lớn hơn tiếng kêu cứu thông thường)
· chăn cách nhiệt (những chiếc “chăn cấp cứu” này nhẹ, dễ mang theo và cung cấp sự bảo vệ khẩn cấp chống lại gió và lạnh)
· dao bỏ túi

What to Wear

Nên mặc gì?

Shorts might seem like the perfect camp gear when you leave the house, but if the weather shifts from sun to storm clouds, they may leave you with the chills. Try to bring a variety of clothing, including practical clothes that dry fast.

Quần soóc nghe có vẻ hoàn hảo cho đi cắm trại, nhưng nếu thời tiết thay đổi từ nắng ráo sang mưa bão, thì nó có thể khiến bạn lạnh cóng. Cố gắng mang theo nhiều loại quần áo, bao gồm quần áo thiết thực mà nhanh khô.

If you plan to hike, long pants and shirts made of lighter fabrics are a better choice than shorts. They help protect against everything from ticks and mosquitoesto poisonous and thorny plant life (not to mention sunburn). Speaking of insects, you can now buy clothing that’s been treated with insect repellents — you’ll still need to use a rub or spray-on repellent on exposed skin though!

Nếu bạn dự định đi bộ đường dài, mặc quần dài và áo sơ mi vải nhẹ sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn so với quần soóc. Chúng giúp bảo vệ chống lại tất cả mọi thứ từ ve và muỗi độc hay cây có gai (chưa kể bị cháy nắng). Nói đến côn trùng, hiện nay bạn có thể mua quần áo đó là được xử lý với thuốc diệt côn trùng – dù vậy, bạn vẫn sẽ cần phải sử dụng cọ hoặc phun chống thấm trên da trần!

Layering your clothes, from tank tops to long-sleeved jackets, will allow you to add or remove layers easily depending on the temperature. And don’t forget to bring extra socks, extra shoes, and waterproof rain gear. A plastic poncho and rain hat pack well and offer good protection when unexpected cloudbursts threaten to rain on your rustic parade.

Mặc quần áo thành nhiều lớp, từ áo dây đến áo khoác tay dài, sẽ cho phép bạn mặc thêm hoặc loại cởi bớt các lớp dễ dàng tùy thuộc vào nhiệt độ. Và đừng quên mang vớ, giày dép sơ-cua, và áo mưa chống thấm nước. Mang theo một cái áo pông-sô và mũ đi mưa sẽ bảo vệ bạn khi một cơn mưa to bất thình lình đe doạ ập xuống trong chuyến đi bộ ở vùng nông thôn của bạn.

A hat is a camping essential. If you’re bringing a hat to stay warm, be sure it fits snugly. If you are hoping for it to provide shade during warm-weather adventures, select something lightweight and well ventilated like a straw or mesh weave. And remember to pack something waterproof to keep your head dry in case of rain.

Mũ là một vật dụng cắm trại cần thiết. Nếu bạn mang một chiếc mũ để giữ ấm, hãy chắc chắn nó vừa khít. Nếu bạn dùng mũ để cung cấp bóng mát trong các cuộc hành trình trong thời tiết ấm áp, hãy chọn mũ có chất liệu nhẹ và thông gió tốt như một mũ rơm hoặc bằng lưới dệt. Và hãy nhớ mang theo một cái gì đó không thấm nước để giữ cho đầu của bạn khô trong trường hợp trời mưa.

Camping Tips

Các mẹo cắm trại

Although your experiences will vary from campsite to campsite, a few tips always apply. The first rule to remember is not to camp alone. The buddy system isn’t only fun, it’s also smart — there’s someone to help in case of an emergency.

Mặc dù kinh nghiệm của bạn sẽ khác nhau theo từng địa điểm cắm trại, nhưng có một số lời khuyên luôn luôn đúng. Quy tắc đầu tiên cần nhớ là không cắm trại một mình. Có bạn đồng hành cùng cắm tại không chỉ vui mà còn là lựa chọn thông minh – có người để giúp đỡ nhau trong trường hợp khẩn cấp.

Make sure the folks back home have your camping itinerary and check in with them at regular, previously arranged intervals. Many park areas offer an opportunity to sign in at the beginning of a trail. Take advantage of this system (or tell a ranger at the park’s ranger station when you’re setting out). That way, if conditions get rough, your chances of getting help are better.

Đảm bảo những người ở nhà có hành trình cắm trại của bạn và liên lạc với họ thường xuyên theo những thời gian đã sắp lịch trước. Nhiều công viên cung cấp ký tên đăng ký trước khi vào rừng. Hãy tận dụng lợi ích của hệ thống này (hoặc thông báo với một nhân viên kiểm lâm tại trạm kiểm lâm của công viên khi bạn khởi hành). Bằng cách đó, nếu tình hình trở nên xấu đi, cơ hội nhận được sự giúp đỡ của bạn sẽ tốt hơn.

Of course, most campers breeze through their outdoor adventures without a snag. But part of the serenity of camping is knowing someone will know how to find you if you need help.

Tất nhiên, hầu hết những người đi cắm trại dễ dàng vượt qua những cuộc phiêu lưu ngoài trời của họ mà không gặp bất trắc gì. Tuy nhiên, biết chắc rằng ai đó sẽ biết làm thế nào để tìm thấy bạn nếu bạn cần giúp đỡ sẽ khiến bạn an tâm hơn trong chuyến dã ngoại.

Your Campsite

Địa điểm cắm trại của bạn

How can you keep your campsite safe? Here are some tips from the pros:

Làm thế nào bạn có thể giữ cho khu cắm trại của mình an toàn? Dưới đây là một số lời khuyên từ những chuyên gia:

· Plan your site. Pick a clear spot on a hill or slope to avoid potential flash flooding after a sudden rain. There’s nothing like the power of water in motion to wash away your love for camping along with your gear. If you’re in an area that may attract bears or other wildlife, plan your site so your cooking area is well away from your sleeping area (the U.S. National Park Service recommends people sleep about 100 yards, or 90 meters, uphill or upwind from where they cook).

· Chọn nơi cắm trại. Chọn một chỗ thoáng đãng trên một ngọn đồi hoặc sườn núi để tránh nguy cơ lũ quét sau một cơn mưa bất ngờ. Không có gì kinh khủng như sức mạnh của nước khi chuyển động cuốn trôi đi nơi cắm trại yêu quý cùng với các thiết bị của bạn. Nếu bạn đang trong một khu vực có thể thu hút gấu hoặc các động vật hoang dã khác, thì hãy sắp xếp sao cho khu vực nấu nướng của bạn cách chỗ ngủ của bạn càng xa càng tốt (Công viên Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo người đi cắm trại ngủ cách khoảng 100 yard, hoặc 90 mét, ở trên dốc hoặc nơi đầu hướng gió tính từ khu vực họ nấu ăn).

· Don’t play with fire. Make sure open campfires are legal before you start one (consult a park ranger or campsite staff member to find out). Once you’ve determined it’s OK to have a fire, carefully consider where your fire will burn: 10 feet (3 meters) away from your tent is a good rule of thumb.

· Đừng đùa với lửa. Hãy chắc chắn rằng việc đốt lửa trại là hợp pháp trước khi bạn bắt đầu (tham khảo ý kiến một kiểm lâm viên hoặc nhân viên khu cắm trại để tìm hiểu). Một khi bạn đã xác định có thể đốt lửa, hãy cẩn thận xem xét nơi lửa của bạn sẽ cháy: theo kinh nghiệm là hãy cách lều của bạn tốt nhất là khoảng10 feet (3 mét).

· Store food safely. Food that’s not stored properly can attract all kinds of wildlife, including animals that are potentially dangerous, like bears. The National Park Service recommends hanging food above ground in special bags; you can also rent special bear-proof containers at some ranger stations.

· Cất giữ thực phẩm một cách an toàn. Thực phẩm không được lưu trữ đúng cách có thể thu hút tất cả các loại động vật hoang dã, bao gồm động vật có khả năng gây nguy hiểm, như gấu. Công viên Quốc gia khuyến cáo treo thức ăn xa khỏi mặt đất trong các túi đặc biệt, bạn cũng có thể thuê những thùng chứa đặc biệt chống gấu tại một số trạm kiểm lâm.

· Be aware of what’s going on around you. Make a mental note of your surroundings, including who is nearby and what they might be doing. Lock your car, even if you think no one is around. Be friendly, but not too friendly. Be ready for the unexpected.

· Hãy lưu ý đến những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Ghi nhớ môi trường xung quanh, bao gồm những người ở gần đó và những gì họ có thể làm. Khóa xe của bạn ngay cả khi bạn nghĩ rằng không có ai ở quanh đó. Hãy thân thiện, nhưng không quá thân thiện. Hãy sẵn sàng cho những bất ngờ.

Your Water

Nước uống

Don’t forget to take along plenty of drinking water, even if you’re headed to a mountain retreat where the water looks clear, cool, and tempting. No matter how crystal clear stream, river, or lake water looks, it can be contaminated with parasites like Giardia that make people seriously ill. Sure, packing water may seem heavy, but it’s one of the essentials of camping. Bottles are unwieldy to carry (and you have to carry the empties back with you), so many seasoned campers find it easier to take along drinking pouches filled with water.

Đừng quên mang theo nhiều nước uống, ngay cả khi bạn hướng đến một nhà nghỉ trên núi, nơi nước có vẻ trong, mát, và hấp dẫn. Bất kể một dòng suối, con sông hay hồ nước trông có vẻ sạch đến mức nào thì nó cũng có thể bị nhiễm các ký sinh trùng như Giardia gây bệnh nặng cho con người. Dĩ nhiên mang theo nước có thể có vẻ nặng nề, nhưng đó là một trong những yếu tố cần thiết của việc cắm trại. Chai là cồng kềnh để mang (và bạn phải mang vỏ chai rỗng theo cùng), do đó những người cắm trại có kinh nghiệm thấy rằng sẽ dễ dàng hơn khi mang theo túi đựng chứa đầy nước.

Wildlife species native to remote areas also use the waterways, and germs from sick animals can contaminate lakes, streams, or rivers. These can make people sick, too. You can bathe and swim if it’s not restricted, but bring your own water to drink — and drink plenty of it, to avoid dehydration.

Các loài động vật hoang dã ở những khu vực hoang vắng cũng sử dụng kênh lạch, và mầm bệnh từ động vật bị bệnh có thể làm ô nhiễm ao hồ, sông suối. Các mầm bệnh đó cũng có thể gây bệnh cho con người. Bạn có thể tắm và bơi nếu sông hồ không bị giới hạn, nhưng mang theo nước uống và uống nhiều nước, để tránh mất nước.

Your Eats

Đồ ăn của bạn

There are many edible plants along the trail, but don’t try harvesting them unless you know what you’re doing. Some berries, leaves, mushrooms, or roots look yummy but they can make you sick.

Có rất nhiều loài thực vật ăn được trên đường cắm trại, nhưng đùng thử ăn bất cứ gì trừ khi bạn biết rõ bạn đang làm gì. Một số quả mọng, lá, nấm, hoặc rễ trông có vẻ ngon tuyệt nhưng chúng có thể làm bạn bệnh.

If you want to harvest goodies on your trip, study up by reading books or visiting reputable Internet sites before you head out — and then take the pictures with you.

Nếu bạn muốn hái các thực vật dọc đường đi, hãy nghiên cứu bằng cách đọc sách hoặc tham khảo các website có uy tín trên Internet trước khi bạn lên đường – rồi mang hình ảnh theo.

Animal Encounters

Tiếp xúc với động vật

National parks and other campsites are alive with wildlife, from birds to bears or chipmunks to snakes. It may be tempting to lure the animals into your campsite with food just to get a closer look. But do yourself (and the animals) a favor and resist.

Công viên quốc gia và các địa điểm cắm trại nhung nhúc động vật hoang dã, từ chim đến gấu hoặc từ sóc chuột đến rắn. Có thể việc dùng thức ăn nhằm thu hút động vật vào khu cắm trại của bạn để có được một cái nhìn gần hơn thật là hấp dẫn. Nhưng hãy vì bản thân mình (và cả các động vật) mà đừng làm vậy.

Wild animals need to stay wild. Not feeding them helps preserve their survival — as well as your own. It’s easy to think of animals like horses as domesticated, but any wild animal can bite and even smaller animals can do substantial damage to a campsite. Even if you escape the close encounter without losing a finger, the next family to land in the same campsite might not be so lucky.

Động vật hoang dã cần phải hoang dã. Không cho chúng ăn là giúp bảo vệ sự sống còn của chúng – cũng như của chính bạn. Thật dễ dàng để nghĩ đến các loài động vật như ngựa thuần, nhưng bất kỳ động vật hoang dã nào cũng có thể cắn và thậm chí những động vật nhỏ hơn còn có thể gây thiệt hại đáng kể cho địa điểm cắm trại. Thậm chí nếu bạn thoát khỏi cuộc chạm trán này mà không bị mất một ngón tay, thì gia đình tiếp theo đến đấy cắm trại có thể không được may mắn như vậy.

Once an animal knows it can be fed at a certain location, it will instinctively return. Just as the next person to encounter the animal may not fare as well as you, the same animal may not be as fortunate with other people. Attracting animals to campsites puts them at risk for cruel treatment from people who may not be as kind as you.

Khi một con vật biết nó có thể được cho ăn ở một địa điểm nhất định thì theo bản năng nó sẽ trở lại. Cũng như người tiếp theo gặp phải con vật có thể không xoay xở được như bạn, hoặc cùng một con vật có thể không được may mắn khi nó gặp những người khác. Thu hút động vật đến địa điểm cắm trại đặt chúng vào tình trạng nguy hiểm bởi sự đối xử độc ác của những người không tử tế như bạn.

Finding Your Way

Tìm đường

Getting lost while camping and hiking is probably the biggest problem most campers face. It’s a good idea to learn how to use a compass and map to get from place to place — most campers have no idea how to use a compass.

Đi lạc trong khi cắm trại và đi bộ đường dài có lẽ là vấn đề lớn nhất mà hầu hết những người đi cắm trại đều từng đối mặt. Học cách sử dụng la bàn và bản đồ để đi từ nơi này đến nơi khác là một ý tưởng sáng suốt – hầu hết những người cắm trại đều không biết cách làm thế nào để sử dụng một la bàn.

To avoid getting lost, stay on well-marked trails and never camp without a friend or family member along for the ride. Before you start on your adventure, get maps from the park or forest ranger.

Để tránh đi lạc, không rời khỏi những đường mòn đã được đánh dấu và không bao giờ cắm trại mà không có một người bạn hoặc thành viên trong gia đình đi cùng. Trước khi bạn bắt đầu chuyến phiêu lưu, hãy xin bản đồ từ công viên hoặc kiểm lâm.

If you and your buddy do get lost, follow trail markers to the nearest ranger station and wait for help to arrive. If you can’t find a ranger station, look for a safe, sheltered place and wait for help to come looking for you (it will if you’ve followed procedures such as signing in on trails and leaving information at home on where you’ll be).

Nếu bạn và người đi cùng bị lạc, hãy theo những đánh dấu trên đường mòn đến trạm kiểm lâm gần nhất và chờ đợi để được giúp đỡ. Nếu bạn không thể tìm ra trạm kiểm lâm, hãy tìm một nơi an toàn, trú ẩn được, và chờ người đến giúp đỡ bạn (người ta sẽ tìm thấy bạn nếu bạn đã làm theo thủ tục như đi theo những con đường mòn và để lại thông tin cho gia đình biết nơi bạn sẽ đến).

An ordinary sports whistle is a camper’s best friend when it comes to calling for help. The regular repeat of the clear tone can help guarantee your cries for help will be heard at distances the human voice can’t travel. If you have a cell phone and can get a signal, try contacting park rangers by phone.

Còi thể thao thông dụng chính là người bạn tốt nhất của dân cắm trại khi nói đến việc kêu cứu. Lặp lại thường xuyên của những giai điệu rõ ràng có thể giúp đảm bảo tiếng kêu cứu của bạn sẽ được nghe thấy ở khoảng cách mà tiếng kêu của con người không thể đến được. Nếu bạn có một chiếc điện thoại di động và có thể nhận được tín hiệu, hãy thử liên lạc với kiểm lâm viên qua điện thoại.

If you do have an unexpected problem, no matter how small it seems to you, don’t hesitate to ask park rangers for help. Asking directions or advice can mean the difference between a treasured memory and a nightmare.

Nếu bạn có vấn đề đột xuất, dù nó có vẻ nhỏ như thế nào đi nữa, đừng ngần ngại nhờ nhân viên kiểm lâm giúp đỡ. Hỏi đường hoặc xin lời khuyên có thể mang lại sự khác biệt giữa một chuyến đi ác mộng hoặc nhiều kỷ niệm đẹp.

If you really want to head for the hills and none of your buddies are into it, take along a parent or other relative. Sharing the beauty of the great outdoors can actually help you get to know the adults in your life better, without all the usual distractions of life.

Nếu bạn thực sự muốn đi du lịch thưởng ngoạn và không ai trong số bạn bè của bạn có hứng thú, hãy rủ cha mẹ hoặc một người thân khác đi cùng. Cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã thật sự có thể giúp bạn hiểu rõ những người lớn trong đời của bạn hơn, khi thoát khỏi tất cả những mối bận tâm thông thường của cuộc sống.

A great camping trip not only leaves you with memories to treasure, it may start you on a lifelong passion.

Một chuyến đi cắm trại tuyệt vời không chỉ mang lại cho bạn những kỷ niệm đẹp mà nó còn có thể khởi đầu một niềm đam mê suốt đời.

Reviewed by: Steven Dowshen
Date reviewed: August 2011

Tường thuật: Steven Dowshen
Ngày: Tháng 8, 2011

Link: http://kidshealth.org/teen/safety/safebasics/woods.html#

Đã đóng bình luận.